Sarah J Walton

Fog Bowl
  • Fog Bowl

  • ceramic
  • 30cm diameter
  • Sold