Sarah J Walton

Flower stem
  • Flower stem

  • Ceramic
  • 30cm diameter
  • Sold