Sarah J Walton

Star bowl
  • Star bowl

  • Ceramic
  • 30cm diameter