Sarah J Walton

Mosaic mannequin - Back
  • Mosaic mannequin - Back

  • Mosaic
  • 160cm x 40cm